مقالات

بتن ریزی سقف (نکاتی که حتما باید بدانید)

بتن ریزی سقف (نکاتی که حتما باید بدانید)

بتن ریزی سقف‌های تیرچه‌ بلوک به کمک پمپ و یا تاورکرین بسته به موقعیت مکانی و زمانی کار ریخته می‌شود. به‌منظور جلوگیری از تغییرات در ضخامت سقف بتن‌ ریزی شده که خود باعث وارد آمدن بار مرده اضافی یا کمبود مقاومت بتن به جهت کمبود حجم آن می‌گردد و نیز ایجاد سطح یکنواخت در سطح کف سازه در حین بتن‌ریزی همواره ارتفاع تمامی نقاط بتن‌ریزی شده باید کنترل گردد.

حفاظت بتن ریخته شده

اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن به‌منظور اجرای سطحی یکنواخت و بدون ترک باید ترتیبی فراهم آورد تا سطح بتن از رفت و آمد مربوط به این کار آسیب ظاهری نبیند. از دیگر مراحل بسیار مهم مراحل آغازین و پایانی عملیات بتن‌ریزی است در مرحله آغاز عملیات بتن‌ریزی می‌بایست شرایطی فراهم آورد تا لوله‌های پمپاژ بتن آماده انتقال بتن گردد. بدین منظور در ابتدا با توجه به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و غیره طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان توسط پمپ بتن در داخل لوله‌ها جریان می‌یابد، اما باید توجه داشت که این دوغاب سیمان به‌هیچ‌وجه اجازه ورود به سطح بتن ریزی سقف را ندارد و باید به نحوی از محیط عملیات خارج گردد.

محصور کردن اطراف محل بتن ریزی

ازجمله موارد حفاظت محیطی بتن جلوگیری از وزش باد در محوطه بتن‌ریزی شده است. زیرا که خود عامل تبخیر غیرطبیعی رطوبت بتن بوده و موجب ایجاد ترک می‌شود. با محصور کردن اطراف محل بتن‌ریزی با پوشش مناسب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط کار از بقیه محیط جداشده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف منطقه عملیات بتن‌ریزی نیز تا حد مطلوبی تأمین می‌گردد.

با توجه به سطح بسیار زیاد بتن‌ریزی در هر سقف نیاز است که در هر مرحله لوله‌های پمپ بتن در حین بتن‌ریزی بازشده و در مسیر جدید مجدداً بسته شود که انتخاب محل انجام این کار به‌نحوی‌که مراحل انجام کار کمتر شده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن‌ریزی برسد و درعین‌حال هماهنگی بین پمپ محل و محل لوله‌کشی از مسائلی بود که قبل از انجام عملیات بتن ریزی سقف نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

محصور شدگی سقف بتن

نظر مبحث نهم در باره بتن ریزی سقف ها
باید محموله های بتن در نقاط مختلف سقف به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شود.
بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به‌طور افقی در طول قالب حرکت داده شود.
درواقع باید بتن‌ریزی در یک‌جهت و به‌طور متوالی انجام شود.

‌نکات مهم بتن ریزی سقف‌‌

 • ‌کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
 • کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم
 • کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت‌های تیر
 • کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه، حداکثر ۶ سانتیمتر است)
 • کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
 • کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب‌ها
 • کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
 • کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)
 • کنترل فاصله بینابینی شمع‌های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)
 • کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
 • کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
 • کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
 • کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
 • اجرا کردن خاموت‌های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون‌
 • کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی‌
 • كنترل تراز روی بتن

دیدگاهتان را بنویسید