نحوه ی اجرای سقف یوبوت

در عکس های زیر، مراحل اجرای سقف یوبوت نمایش داده شده است. همانگونه که می بینید نحوه اجرای این نوع دال مجوف همانند دال های بتنی توپر بوده و تنها تفاوت این است که در سقف یوبوت، یک مرحله شامل قرار دادن قالب های یوبوت به مراحل اجرای دال بتنی اضافه می شود.

خرید قالب یوبوت روش اجرای آن

 

مرحله اول اجرای سقف یوبوت بستن قالب تخت زیرین دال

در مرحله نخست با توجه به تغییرات موجود قالب بندی زیرین دال انجام می گیرد. این قالب ها می توانند از جنس چوب، پلی وود، فلز و یا کارتن پلاست باشد. تمام سطح دال بر روی سطح قالب با پوشش چوب (و یا سیستم های مشابه) پوشیده می‌گردد. سپس میلگردهای زیرین دال در دوجهت عمود بر هم طبق آنچه محاسبه شده است قرار داده می‌شود.

 

مرحله دوم اجرای سقف یوبوت: بستن شبکه آرماتور پایین دال

شبکه آرماتور پایین طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد در بین قالب های U-Boot قرار گیرد. به طور معمول فاصله مناسب شبکه میلگردها ۲۰ سانتی متر است. قالب‌های یوبوت با فواصل مشخص که توسط اتصال‌دهنده‌های افقی تامین می‌شود در کنار یکدیگر قرار داده می ‌شوند. به علت وجود پایه‌های مخروطی در زیر قطعات یوبوت، ضخامت مورد نیاز زیر یوبوت تامین می‌گردد. در صورتی که از قالب‌های یوبوت به صورت دوبل استفاده شود، این قالب‌ها باید قبل از نصب به هم متصل شوند.

اجرای سقف یوبوت: بستن شبکه آرماتور پایین دال
اجرای سقف یوبوت چیدن قالب ها

 

مرحله سوم اجرای سقف یوبوت: چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی

در این مرحله قالب های U-Boot طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها به وسیله بند های تعبیه شده روی قالب و با دستور مهندس ناظر شرکت تنظیم می گردد. با قرار دادن میلگردهای افقی بالای یوبوت در دو جهت عمود برهم به همراه میلگردهای تقویتی جهت کنترل برش و خمش، مراحل میلگردگذاری به پایان می‌رسد.

 

 

مرحله چهارم اجرای سقف یوبوت: بستن شبکه آرماتور بالای دال

در این مرحله شبکه ی آرماتور بالای دال بسته شده و هم چنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.

اجرای سقف یوبوت بستن شبکه آرماتور بالای دال
اجرای سقف یوبوت بتن ریزی لایه اول

مرحله پنجم اجرای سقف یوبوت: بتن ریزی لایه اول

در اجرای این نوع دال ها بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول با افزودن روان کننده به بتن، به ضخامت حدودی ۵ تا ۱۰ سانتی متر (بسته به اندازه ی پایه ی قالب ها)ریخته می شود که باعث می گردد با انجام عمل ویبره،بتن تمام سطح زیر قالبهای ماندگارU-Boot را پر نماید.

ریختن بتن باید در دو مرحله انجام پذیرد و برای جلوگیری از شناورشدن یوبوتها لایه اولیه به عنوان پرکننده فضاهای خالی ضخامت سقف به صورت عمودی تخلیه می شود. مرحله نخست بتن ریزی با استفاده از فوق روانکننده انجام می شود. غلظت بتن در حدی است که تمام لایه زیرین را پر می نماید و در مرحله دوم پس از گیرش اولیه بتن لایه زیرین ، بتن ریزی لایه فوقانی انجام می‌شود.

 

مرحله ششم اجرای سقف یوبوت: تکمیل بتن ریزی

لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله ی زمانی بین بتن ریزی لایه اول و دوم نباید به قدری باشد که باعث گیرایی لایه اول شود. در زمان تکمیل فرآیند بتن ریزی ، یوبوت در این فضا کاملاً دفن و سطح فوقانی به شیوه سنتی طراز و صیقلی شده تحویل می گردد.

جرای سقف یوبوت تکمیل بتن ریزی
سقف یوبوت باز کردن قالب های کف

 

 

مرحله هفتم اجرای سقف یوبوت: باز کردن قالب های کف

پس از طی زمان گیرش بتن (مطابق آیین نامه بتن که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است)، قالب از زیر سقف خارج و سطحی کاملاً صاف و صیقلی تحویل می گردد.